ฟรีเว็บ
 
                               
                                                         แบบฟอร์มการเงิน
      - ใบสำคัญรับเงิน
      - หนังสือมอบอำนาจ
      - ใบมอบฉันทะ
      - ใบนำฝาก.xls
        - ใบนำส่งเงิน.xls
        - สัญญายืมเงิน
        - ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
        - ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร
        - แบบติดใบเสร็จรับเงิน
        - แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ6006)
        - แบบติดใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน
        - ใบเบิกค่าจ่ายใช้ในการเดินทางไปราชการ
        - แบบรายงานผลการบริหารงบประมาณ(งบดำเนินงาน) ปี 2555 
        - แบบรายงานผลการบริหารงบประมาณ(งบลงทุน) ปี 2555


    แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการ (กรณีเกษียณปกติ)
                   - แบบ 5300
                    - แบบ สรจ.1
                    - แบบ สรจ.3
                    - แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข.
                    - ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณ 
                     - แบบ 5316
                    - แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ1 และ แบบ2)
                    - แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
                    - แบบ สจป.1
                    - แบบ สจป.2

  เอกสารเพิ่มเติม กรณีข้าราชการ (เกษียณก่อนกำหนด)
                    - แบบ ค.ก.ษ.
                    - แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ลูกจ้างประจำ (กรณีเกษียณปกติ)
                    
                - แบบขอรับบำเหน็จปกติฯรายเดือนลูกจ้างแบบ 5313
                - แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้างถึงแก่ความตาย
                - หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1)
                - แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. (แบบ กสจ.004/1)                
                - แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. กรณีถึงแก่ความตาย (แบบกสจ.004/2)
                - แบบขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ (กรณีผู้รับบำเหน็จรายเดือนถึงแก่ความตาย)
 
   
   
อาคารคุรุสัมมนาคาร ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สถิติผู้เยี่ยมชม 0000016623